O nás

V současné době je farářem Mgr. Stanislav Jurek, předsedou Rady starších Ing. Pavel Pánek, jáhenkou a kazatelkou je Bc. Ivana Doubravová.

Předseda Rady starších Pavel gratuluje faráři k narozeninám.

Náš sbor je spřátelený s náboženskou obcí na Kladně, společně jezdíme na výlety a dovolené. Odkaz na web NO Kladno: ccshkladno.unas.cz/.

 

O Církvi československé husitské

 

Vznik církve

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.
Vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř 300 letech poprvé bohoslužba v českém jazyce. Za souhlasu mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou.
Snahou jejích zakladatelů bylo zformovat moderní církev pro moderního člověka. Od svého počátku razila zásadu svobody svědomí i zásadu úcty k vědeckému poznání, stejně jako společenskou angažovanost svých věřících v oblasti občanské a sociální.

Život v obci

Bohoslužby            

Jádrem života obcí je nedělní bohoslužba. Má dva vrcholy: výklad Biblického slova v kázání a večeři Páně. Při bohoslužbě se setkáváme a sjednocujeme s Kristem, stejně jako s celou církví.

Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou příležitostí k rozhovorům nad Biblí. Začínají sdílením, pak následují společné modlitby, četba Písma a poté se dané slovo snažíme společně vyložit.

Svátosti

Žijeme s Kristem ve svátostném obecenství. Věříme, že v určitých úkonech konaných církví z pověření Kristova působí vzkříšený Ježíš svou zachraňující moc. Církev vysluhuje sedm svátostí - křest, biřmování, večeři Páně, zpověď, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva.

Služba bližním

Církev není uzavřená světu. Je poslaná do světa, kde má svědčit o Kristu a jeho lásce slovem i činem, proto zřizuje podle svých možností i různé formy služby potřebným. Pokud jste v nouzi, neváhejte se na nás obrátit.