O nás

V současné době je farářem Mgr. Stanislav Jurek, předsedou Rady starších Ing. Pavel Pánek, finanční zpravodajkou Ing. Václava Nová. Tito tři jsou statutárními zástupci Náboženské obce Slaný.
Pastorační asistentkou a kazatelkou je Bc. Ivana Doubravová.

 

Vznik církve

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.
Vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena po téměř 300 letech poprvé bohoslužba v českém jazyce. Za souhlasu mnoha věřících byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou.
Snahou jejích zakladatelů bylo zformovat moderní církev pro moderního člověka. Od svého počátku razila zásadu svobody svědomí i zásadu úcty k vědeckému poznání, stejně jako společenskou angažovanost svých věřících v oblasti občanské a sociální.


Uspořádání církve

Církev československá husitská má 296 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.
V čele církve stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

 

Život církve a svátosti

Základem církevního života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií Dr. Karla Farského. Bohoslužba má dva vrcholy - zvěstování biblického poselství Božího slova a zpřítomnění Krista jako živého Pána církve a skrytého Pána dějin ve společenství při večeři Páně.
Církev vysluhuje sedm svátostí - křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva. 


Život v obcích

Liturgie            

Jádrem života obcí je liturgie. Má dva vrcholy: výklad Biblické zvěsti v kázání a večeři Páně. V liturgii se setkáváme a sjednocujeme s Kristem, který nás posiluje k službě Bohu a svým bližním.

Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou příležitostí k rozhovorům nad Biblí. Upevňují náš vztah k Bohu a pomáhají utvářet vzájemné společenství členů sboru.

Svátosti

Žijeme s Kristem ve svátostném obecenství. Věříme, že v určitých úkonech konaných církví z pověření Kristova působí vzkříšený Ježíš svou zachraňující mocí. Můžeme tak i dnes prožít odpuštění hříchů, posilu a povzbuzení, prostřednictvím Ducha svatého.

Služba bližním

Církev není uzavřená světu. Je poslaná do světa, kde má svědčit o Kristu a jeho lásce slovem i činem, proto zřizuje podle svých možností i různé formy služby potřebným.

 

Kalendář akcí

Přednáška o evropských židovských ghettech 2. světové války

28.10.2012 17:00
Zveme Vás na přednášku o evropských židovských ghettech 2. světové války dne 28.10. od 17:00 ve slánském sboru CČSH. Přednášet bude profesorka slánského gymnázia, historička, paní O. Judlová.

Promítání filmu Ghetto jménem Baluty

21.10.2012 17:00
V rámci právě probíhající výstavy fotografií Zpráva o Lodži bude v našem sboru v neděli 21.10. od 17:00 promítán film Ghetto jménem Baluty. Výstava potrvá do neděle 4. listopadu, kdy bude ukončena bohoslužbou se vzpomínkou na židovské, romské a další mučedníky ve 14 hod. Fotografie...

Noc kostelů 2012

01.06.2012 19:00
  Program Noci kostelů 1. června 2012   19:00 19:45 Uvítání a prohlídka sborového domu Seznámení s původními plány výstavby církevního objektu.    20:00 20:45 Od historie k současnosti...

Skupinka mládeže

11.09.2011 12:45
Poprázdninové setkání mládeže

Bohoslužba s požehnáním do nového školního roku žákům, studentům a pedagogům

04.09.2011 14:00
"Sedmého dne pak budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci." (Numeri 28:25)

Bohoslužba

14.08.2011 14:00
"Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích." (Leviticus 23:3)